Menu

Voorwaarden van het juridisch abonnement ondernemers

Voorwaarden rechtsbijstand abonnement Ondernemers (juridisch pakket)
1. Met het sluiten van een abonnement op een juridisch pakket gaat u een zakelijk contract aan. Dit brengt met zich mee dat u gebonden bent aan de verplichtingen en rechten die in het zakelijke contract genoemd zijn.
2. Alle genoemde bedragen in de overeenkomst, op de website en alle andere platforms waar wij werkzaam zijn, zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3. Betaling geschiedt door maandelijkse elektronische facturatie en automatische incasso, tenzij anders overeengekomen. De betaling dient voorafgaand aan de maand plaats te vinden en zal op de 1e van de maand worden geïncasseerd.
4. Communicatie, service en mogelijkheden worden bevorderd als u uw klantnummer bij de hand houdt als u telefonisch contact opneemt met de juridische helpdesk van Groene Hart Juristen.
5. Vorig punt geldt tevens bij het versturen van een email met een juridische vraag of een ondernemersvraag naar Groene Hart Juristen.
6. Alle juridische pakketten hebben een abonnementsduur van 12 maanden, ingaande vanaf het sluiten van de overeenkomst en zullen stilzwijgend worden verlengd naar rechtsbijstand voor onbepaalde tijd.
7. De opzegtermijn van alle juridische pakketten bedraagt 3 maanden met in achtneming van punt 6, ingaande vanaf het moment dat uw opzegging door Groene Hart Juristen is ontvangen. Zegt u binnen een jaar het juridisch pakket op en wilt u binnen dat jaar weer een pakket afsluiten, dan heeft u pas opnieuw recht op reeds afgenomen diensten als deze een jaar na de eerste verbruiksdatum opnieuw worden aangevraagd.
8. Vervallen
9.  U kunt de niet verbruikte minuten van een maand niet meenemen naar de volgende maand. Dit geldt eveneens voor de andere producten uit het pakket.
10. Vervallen.
11.  Op de modelcontracten is auteursrecht van toepassing. Het is streng verboden modelcontracten door te verkopen of ter beschikking te stellen aan derden.

12. Eventuele conflicten tussen Groene Hart Juristen en de pakketafnemer worden in eerste instantie opgelost door de partijen zelf. Komt hier geen oplossing uit voort, dan kan Groene Hart Juristen een derde partij inschakelen voor mediation.
13. Vervallen.
14. Indien u al een pakket bij Groene Hart Juristen afneemt, en u wenst over te gaan op een uitgebreider pakket binnen Groene Hart Juristen, dan vervalt de opzegtermijn van drie maanden en kunt u met onmiddellijke ingang van de maand die volgt op het besluit overstappen en gebruikmaken van uw nieuwe pakket. Aan een uitbreiding van uw pakket zijn geen kosten verbonden. Voor het beperken van uw pakket geldt wél een overstaptermijn van 3 maanden.
15. Groene Hart Juristen behoudt zich het recht voor om het juridisch pakket te beëindigen op het moment dat u in gebreke blijft en/of niet aan de voorwaarden voldoet.
16. Op deze voorwaarden zijn tevens de Algemene Voorwaarden van Groene Hart Juristen van toepassing.

Wij geven een helder en duidelijk advies en zetten ons voor meer dan 100% in voor uw zaak. Maar wat ons echt onderscheidt van anderen is onze persoonlijke en betrokken aanpak. Wij spreken niet van cliënten maar klanten en onze gastvrijheid zorgt ervoor dat de drempel voor u niet zo hoog is. Geen sjiek kantoor wel een sjieke aanpak.

Contact
Vragen? Bel of mail ons!

Hanzeweg 10, 2803 MC, Gouda

088 11 65 500
info@groenehartjuristen.nl
Nieuwsbrief